Đỗ Quốc Dũng
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - CÔNG CHỨNG VIÊN

Công chứng viên: Đỗ Quốc Dũng

Trình độ: Thạc sỹ Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2011

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0908447384

Điện thoại cơ quan:

Địa chỉ Mail: quocdungcc4@gmail.com