Hoàng Thị Kim Tuyến
CÔNG CHỨNG VIÊN

Công chứng viên: ông Hoàng Thị Kim Tuyến

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2009

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0903619009

Điện thoại cơ quan:

Địa chỉ Mail: hoangsa2001@yahoo.com