Hoàng Trọng Nghĩa
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - CÔNG CHỨNG VIÊN

Công chứng viên: Hoàng Trọng Nghĩa

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2004

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0903667997

Điện thoại cơ quan:

Địa chỉ Mail: Htnghia70@yahoo.com.vn