Nguyễn Mạnh Cường
TRƯỞNG PHÒNG - CÔNG CHỨNG VIÊN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công chứng viên: Nguyễn Mạnh Cường

Trình độ: Thạc sĩ Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2000

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0903652226

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 201

Địa chỉ Mail: nmcuong069@gmail.com; manhcuong@phongcongchung4tphcm.vn