Nguyễn Mạnh Cường
TRƯỞNG PHÒNG - CÔNG CHỨNG VIÊN

Công chứng viên: Nguyễn Mạnh Cường

Trình độ: Thạc sĩ Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2000

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0903652226

Điện thoại cơ quan:

Địa chỉ Mail: nmcuong069@gmail.com