Nguyễn Phong Lan
CÔNG CHỨNG VIÊN

Công chứng viên: Nguyễn Phong Lan

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2014

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0908660657

Điện thoại cơ quan:

Địa chỉ Mail: Nplancc4@gmail.com