Nguyễn Thị Minh Châu
CÔNG CHỨNG VIÊN

Công chứng viên: Nguyễn Thị Minh Châu

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2014

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0918053025

Điện thoại cơ quan:

Địa chỉ Mail: Minhchaupcc4@gmail.com