Phan Thế Vinh
CÔNG CHỨNG VIÊN

Công chứng viên: Phan Thế Vinh

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2014

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0918765909

Điện thoại cơ quan:

Địa chỉ Mail: Thevinh.pcc4@gmail.com