Quản Huy Phương
CÔNG CHỨNG VIÊN

Công chứng viên: Quản Huy Phương

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2004

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0903852872

Điện thoại cơ quan:

Địa chỉ Mail: huyphuongpcc4@gmail.com