Huỳnh Kim Điệp
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - CÔNG CHỨNG VIÊN

Công chứng viên: Huỳnh Kim Điệp

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2007

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0903669595

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 101

Địa chỉ Mail: diepppcc5@gmail.com